Навчання у ВНЗ очима студентів

12 квітня 2011

Прес-конференція

  
Учасники :
 
  • Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
  • Георгій Касьянов – директор Освітньої програми Фонду «Відродження»

 

 

Загальнонаціональне опитування студентів проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою “Ukrainian Sociology Service” з 23 березня по 3 квітня 2011 року. Усього було опитано 1008 студентів за вибіркою, репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання. Похибка вибірки не перевищує 3.2%.
Проект фінансується Освітньою програмою Фонду «Відродження».

• Основним мотивом обрання свого навчального закладу студенти назвали власне бажання, інтерес (39%), значно менше (21.5%) орієнтувалися на престиж професії, можливості подальшого працевлаштування. Водночас певні, що у майбутньому працюватимуть за отриманою спеціальністю, 41% студентів, серед решти 33% працюватимуть за спеціальністю у разі гідної оплати, а 10% не збираються працювати за фахом.
• Щодо шансів знайти по закінченні вишу добру роботу, переважає точка зору, що для цього потрібно мати знайомства, зв’язки (43%), а от на вирішальну роль освіти, високий рівень знань покладаються менше – 38%.
• Загалом студенти оцінюють рівень освіти в українській освітній системі як задовільний (3.6 бала за 5-бальною шкалою) і майже так само – рівень освіти у своєму ВНЗ (3.6 бала). Найвище рівень освіти у своєму виші оцінюють ті, хто навчається за природничим (3.8 бала) та технічним (3.7 бала) профілями; найнижче – ті, хто навчається за аграрним профілем (3.4 бала). Водночас більшість студентів (55%) хотіли б навчатися за кордоном (найбільше – ті, хто навчається за суспільно-гуманітарним профілем, найменше – за технічним та природничим). Основна перешкода навчанню за кордоном – нестача коштів (52%) та недостатнє знання іноземних мов (34%).
• Найбільше хвилює сучасних студентів нестача грошей на прожиття (32%) та можливість працевлаштування у вільний час (30%). Корупція у ВНЗ хвилює дещо менше – 22%.
• З випадками корупції у ВНЗ безпосередньо стикалися 33% студентів, ще 29% чули про це від інших. Зовсім не стикалися з явищами корупції у своєму ВНЗ 38% опитаних студентів.
• На поширеність корупційних практик не впливає форма власності навчального закладу: у державних (комунальних) ВНЗ з цим явищем стикалося 33% студентів, у приватних 35,5%. Також майже однаково виявилося поширення корупції на стаціонарі (33%) і на заочному відділенні (34%). Так само не впливає на поширеність відповідних практик і те, навчається студент на бюджеті чи на контракті (стикалися з ними відповідно 31,1% та 34,6%).
• Найчастіше стикаються з корупцією студенти, які навчаються на юридичних спеціальностях. Серед майбутніх юристів не мають досвіду корупції лише 29,3% опитаних, мають такий досвід 39,1%. Найменш корумпованими виявилися спеціальності суспільно-гуманітарного профілю. У цій групі не мають досвіду корупції 45,6% опитаних, стикалися з цим особисто 25,4%.
• Впливовим чинником є успішність студентів. Чим вона вища, тим залученість до корупційних практик менша. Серед тих, чий середній бал успішності за останню сесію дорівнював оцінці «задовільно», частки тих, хто не стикався і стикався з корупцією однакові (по 34%). Серед тих, хто мав середній бал «добре», таких, що не стикалися з корупцією, вже більше ніж тих, хто з нею стикався (39% проти 34). А серед «відмінників» цей розрив ще відчутніший (43% проти 28%).
• Щодо оцінки корупції, то серед студентів переважає точка зору, що це – «один із можливих способів вирішення існуючих проблем» (35%), 31% вважають корупцію злочином, а на думку 21%, корупція – це норма сучасного життя. Оцінка корупції помітно відрізняється залежно від того, чи бере в цьому участь сам студент, чи залишається осторонь від таких дій. Серед тих, хто не має власного досвіду участі у корупційних практиках, вважають корупцію злочином 42% опитаних, а нормою сучасного суспільного життя 13%. Водночас серед тих, хто такий досвід має, вважають корупцію нормою 28%, а злочином лише 21%.
• Переважно для студентів корупція ототожнюється з хабарництвом – так вважає 75% опитаних студентів. Водночас 43% оцінили як корупцію випадки здирництва, а 40% – зловживання службовим становищем у особистих цілях. А от дарування подарунків вважають корупцією лише 14%.
• Загалом серед усіх студентів 32% відповіли, що їм доводилося дарувати подарунки викладачам, 27% надавали викладачам різноманітні послуги, 24% платили гроші за оцінки, а 21% купували реферати, курсові та дипломні роботи. Не були задіяні у корупційні дії лише 34% студентів. Головна причина задіяності у різні види корупційних практик полягала у прагненні отримати потрібну оцінку – на це вказали 52% опитаних студенти. На тиск викладача послалися значно менше – 15%.
• Основна ситуація здійснення корупційних дій – це складання заліків та іспитів – так вважає 75% опитаних.
• В основному певної ціни за певні види послуг немає, кожен або вирішує це питання самостійно, або такса залежить від конкретного випадку. Загалом 36% відповіли, що платили за складання іспитів. Середній розмір хабара за іспит становить 376 гривень. Проте відмінності досить відчутні. Серед тих, хто платив за оцінку на іспиті, 16% опитаних заплатили 100 гривень, 26% – від 100 до 200 гривень, 38% від 200 до 400 гривень, 15% – від 400 до 1000 гривень і 4% – понад 1000 гривень.
• Про існування можливості «купити» оцінку студенти переважно дізнаються від студентів старших курсів (52%), ще 36% – від своїх однокурсників, 29% від викладача, 28% – від старости і 14% – від методистів і лаборантів.
• Головним чинником виникнення корупції у вишах студенти вважають лінощі самих студентів, їхнє небажання вчитися (46%), 37% вказали на знецінення самої вищої освіти («студенту потрібний лише диплом»), 23,8% вважають, що студенти, які працюють, не мають достатньо часу на навчання. Відповідно, визначаючи, що спонукає студентiв вдаватися до "купiвлi оцiнок", переважна більшість опитаних (61,7%) називають власне бажання, мотивоване тим, що "легше заплатити, анiж щось вивчити".
• Невід’ємним учасником корупційних практик є також викладач: 29% вважають одним з чинників корупції недостатню оплату їхньої працi; 20% зазначили, що до купівлі оцінок їх примусив зовнiшнiй тиск – "викладач натякав на необхiдностi дати хабар».
• Окрім причин, що продукуються на рівні студентства та викладацького складу, чинниками виникнення хабарництва у ВНЗ студенти вважають загальне знецiнення моральних норм (30%) та вiдсутнiсть дiєвих форм боротьби з цим явищем у навчальному процесi (21%).
• Зважаючи на те, що корупційні практики переважно не нав’язуються студентам, а продукуються ними зсередини, їхня позиція щодо необхідності протидіяти корупції у ВНЗ не надто активна. Вважають, що цьому слід протидіяти лише 44% опитаних, причому готові це робити особисто лише 5%. Водночас 36% опитаних не вважає протидію потрібною: 24% вважають, що це неможливо, а 13% що цього в принципі не слід робити, бо це природне явище.
• Досвід особистісної протидії корупції мають лише 10% студентів. Більшість вважає, що це справа правоохоронних органів (58%); серед суб’єктів протидії називають також органи студентського самоврядування (33%), студентські профспілки (18%), молодіжні громадські організації (13%).
• Найдієвішими заходами протидії студенти вважають «телефон довіри» (35%); створення системи спiвпрацi з правоохоронними органами (29%); доведення до вiдома студентiв їхнiх прав та механiзмiв, за допомогою яких вони можуть захищатися вiд корупцiї (27%).

 

Результати опитування
 

1.  Що було головною причиною вибору Вашого вузу i спецiальностi? (виберіть один найбільш прийнятний варіант)

Обрав(ла) за власним бажанням, тому що менi це цiкаво

39.0

Обрав(ла), орiєнтуючись на престиж професiї, можливостi подальшого працевлаштування

21.5

Обрав(ла) таку спецiальнiсть, яка дозволить заробляти добрi грошi

7.6
Обрав(ла) те, що порадили батьки
13.6

Обрав(ла) ту спецiальнiсть, де можна було пройти на бюджет

9.3

Обрав(ла) ту спецiальнiсть, де менший розмiр плати за навчання

3.4
Iнше
 2.5
Важко сказати
 3.1
 

2.   Чи думаєте Ви по закiнченні вузу працювати за здобутою спецiальнiстю?

Безумовно, так
41.1
Так, якщо оплата буде гідною
33.3
Нi
9.8
Важко сказати
15.8
 

3.   Що, на Вашу думку, у першу чергу потрiбно, щоб пiсля вузу знайти хорошу роботу?

Мати добру освiту, високий рiвень знань
38.0
Мати диплом престижного вузу
10.1
Мати знайомства, зв'язки
43.2
Мати гроші
3.0
Інше
 2.1
Важко сказати
3.6
 

4. Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, що його забезпечує сучасна українська освiтня система?

Дуже високий
7.9
Загалом достатньо високий
39.6
Середнiй
40.9
Загалом низький
6.7
Дуже низький
0.8
Важко сказати
4.1
 

5. Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?

Дуже високий
10.2
Загалом достатньо високий
43.7
Середнiй
37.9
Загалом низький
4.9
Дуже низький
0.7
Важко сказати
2.7
 

6. Чи хотiли б Ви навчатися за кордоном?

Так
55.3
Нi
29.4
Важко сказати
15.4
 

7. А якi Ви бачите основнi перешкоди для навчання за кордоном?

Нестача грошей
52.5
Недостатнє знання iноземних мов
33.6
Вiдсутнiсть iнформацiї щодо таких можливостей
21.1
Позицiя батьків
7.9
Неконвертованiсть в Українi iноземних дипломів
9.1
Інше
3.7
Важко сказати
12.8
 

8.  Що з перелiченого у студентському життi хвилює Вас найбiльше? (виберіть не більше 3-х варіантів).

Неякiсне викладання
18.1
Поганi умови проживання у гуртожитках
17.2
Нестача грошей на прожиття
32.7
Корупцiя у ВНЗ (хабарi, подарунки тощо)
22.0

Можливiсть працевлаштування, пiдробiткiв у вiльний час

29.5

Проблеми недостатностi комп'ютерiв у ВНЗ, обмеження (вiдсутнiсть) безкоштовного доступу до Iнтернет

11.5

Вiдсутнiсть книжок для навчання у бiблiотечному фондi

15.0
Несправедливiсть з боку деканату
8.2
Iнше
3.1
Важко сказати
10.9
 

9.  Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?

Так, стикався з цим особисто
33.2

Так, чув про це вiд людей, якi стикалися з цим особисто

29.1
Не стикався
37.7
 
10. Для Вас корупцiя це..?
Злочин
31.1
Норма сучасного суспiльного життя
20.8

Один з можливих способiв вирiшення iснуючих проблем

35.1
Iнше
1.0
Важко сказати
12.0
 

11.  З чим насамперед асоцiюється для Вас явище корупцiї у ВНЗ?

(виберіть не більше 3-х варіантів)

Швидке та вiдносно просте вирiшенням проблем
47.4
Прояв аморальностi викладачів
29.0
Випуск неквалiфiкованих фахівців
42.3
Невiд'ємна частина освiтнього процесу
15.4
Традицiйна форма подяки
7.7

Спосiб пiдвищення добробуту викладачів (до яких належать також представники деканатiв, ректоратiв, iншi керiвнi щаблi вищої освiти)

11.1
Iнше
0.9
Важко сказати
7.4
 

12.Якi саме ситуацiї, що виникають у ВНЗ, Ви вважаєте корупцiйними?

Хабарництво (отримання вiд студентiв грошей за оцiнку, зарахування практики тощо)

75.0

Зловживання службовим становищем в особистих цiлях (наприклад сексуальнi домагання в обмiн на оцiнку)

39.9

Здирництво (вимагання послуг, вимоги придбання конкретних видань тощо)

42.6

Дарування подарункiв (квiти, подарунки викладачам)

14.1
Iнше
0.8
Важко сказати
7.9
 

13. Чи доводилось Вам особисто в процесi навчання робити наступне...?

Дарувати подарунки викладачам
31.6

Надавати викладачам послуги, купувати пропонованi особисто ними навчальнi матерiали, книжки

26.9
Купувати реферат, курсову, дипломну роботу
21.5
Платити грошi за оцінку
24.4
Платити за поселення у гуртожиток
5.2
Нiчого з перелiченого не доводилося робити
34.5
 

14. Якщо Ви особисто робили щось з вище перелiченого, то з якою метою?

Для того, щоб вступити до ВНЗ (магiстратури)
8.2
Для того, щоб отримати потрiбну оцінку
51.7

Для того, щоб викладач прихильно ставився пiд час складання сесії

27.8
Це був просто "знак вдячностi"
27.7

В мене не було вибору, я дiяв пiд тиском вимог викладача

15.5
Iнше
2.4
Нiчого подiбного я не робив
1.5
Важко сказати
5.2
 

15. В яких ситуацiях прояви корупцiї у ВНЗ найбiльш поширенi? (виберіть не більше 3-х варіантів)

При складаннi залiкiв та іспитів
74.6
При захистi дипломних робіт
23.3
Щоб уникнути вiдрахування з ВНЗ
22.9

При вирiшеннi адмiнiстративних, не пов'язаних безпосередньо з навчанням питань (отриманнi стипендiї, мiсця в гуртожитку, книжки в бiблiотецi тощо)

6.3

При вирiшеннi питань щодо вiдтермiнуваня складання сесiї, дострокової її здачi, дозволу на перездачу предмету

11.5

При переведеннi на iнший факультет (вуз, форму навчання)

4.9
Щоб поселитися у гуртожиток
4.8
Iнше
1.3
Важко сказати
14.6
 

16. Чи вiдомо Вам, яким має бути розмiр хабара за певний вид послуг?

Так, є стандартна цiна за iспит, залiк i т.п
8.5

Так, є такса, але вона залежить вiд конкретного випадку (складнiсть iспиту, вимоги викладача тощо)

 21.5

Нi, конкретної цiни немає, кожен вирiшує цю проблему самостійно

32.9
Не знаю
37.0
 

17. Якщо так, то скiльки приблизно коштує iспит? (у грн)

В середньому - 376 грн

(Мінімум – 50 грн, максимум – 4800 грн)

Менше 100
15.6
101-200
24.5
201-300
30.3
301-400
7.2
401-500
7.4
501-600
8.9
601-700
3.3
701-1000
8.2
Більше 1000
0
 

18. Чи гарантує хабар отримання того, за що його дають?

Так, повністю
26.7
Так, частково
32.8
Нi, не гарантує
13.4
Важко сказати
27.1
 

19. В який спосiб можна дiзнатися про iснування можливостi «купити» оцiнку?

Вiд самого викладача
28.9
Вiд старости
28.0
Вiд методистiв, лаборантiв тощо1
3.9
Вiд студентiв старших курсів
51.6
Вiд своїх сокурсників
36.3
Iнше
1.7
Важко сказати
18.9
 

20. Якi, на Вашу думку, основнi чинники виникнення хабарництва у ВНЗ? (виберіть не більше 3-х варіантів)

Загальне знецiнення моральних норм
29.9

Знецiнення самої вищої освiти – студенту потрiбний лише диплом

35.7
Недостатня оплата працi викладачів
28.5
Лiнощi студентiв, небажання вчитися
45.7
Нестача часу у студентiв, якi працюють
22.8

Вiдсутнiсть дiєвих форм боротьби з цим явищем у навчальному процесi (контроль за процесом прийняття залiкiв та iспитiв тощо)

20.9
Iнше
1.0
Важко сказати
7.4
 

21. Що спонукає студентiв вдаватися до «купiвлi оцiнок»?

Власне бажання – «легше заплатити, анiж щось вивчити»

61.6

Приклад iнших – «так роблять усi, не слiд видiлятися»

13.4

Зовнiшнiй тиск – «викладач натякає на необхiдностi дати хабар»

20.5
Iнше
2.3
Важко сказати
14.0
 

22. Що, на Вашу думку, найбiльш дiєво сприятиме тому, щоб студенти виконували самостiйно, а не купували контрольнi, реферати, курсовi, дипломнi тощо? (виберіть не більше 3-х варіантів)

Розумiння потрiбностi отримування знань
49.7

Покращення якостi викладання, щоб створити у студентiв зацiкавленiсть процесом навчання

40.8

Краща матерiальна забезпеченiсть студента (вiдсутнiсть необхiдностi працювати, щоб сконцентруватися тiльки на навчаннi)

29.3
Жорстка боротьба з цим явищем з боку викладачів
21.4
Боротьба з «продавцями» даних послуг
20.0
Iнше
1.7

Немає нiякої необхiдностi сприяти бажанню студентiв навчатися самостійно

3.9
Важко сказати
7.6
 

23. Чи зверталися до Вас особисто чи до Вашої групи викладачi з проханням?

Роздрукувати за Ваш рахунок навчальнi матеріали
26.3

Зробити щось у позанавчальний час для кафедри, деканату (прибирання, робота з документацiєю тощо)

 16.4

Придбати для потреб кафедри якiсь необхiднi речi (папiр, картриджи тощо)

 25.0

Подарувати кафедрi (деканату) предмети загального користування (електрочайник, обiгрiвач та ін.)

8.7
Придбати для кафедри необхiдну лiтературу
11.4
Iнше
0.7
З такими проханнями до нас не зверталися
52.7
 

24. Чи впливає подiбна допомога на лояльнiсть викладачiв на залiках, iспитах?

Так
38.7
Нi
15.5
Важко сказати
45.8
 

25. Чи знаєте Ви, яку вiдповiдальнiсть тягне за собою звинувачення у хабарництвi?

Так
65.1
Нi
34.9
 

26. Чи знаєте Ви, до кого звертатися по допомогу для боротьби iз корупцiєю у ВНЗ?

Так
40.3
Нi
59.7
 

27. Чи потрiбно протидiяти вузiвськiй корупцiї?

Так, загалом слiд протидiяти
38.9
Слiд протидiяти, i я готовий робити це особисто
5.1
Це явище, протидiяти якому неможливо
23.7
Це природне явище, проти якого не варто боротися
12.6
Важко сказати
19.7
 

28. Чи маєте Ви досвiд протидiї корупцiї у ВНЗ?

Маю одноосiбний досвiд протидiї корупції
5.5

Маю досвiд участi в органiзованому спротивi корупції

3.8
Не маю такого досвiду
90.8
 

29.   Якi   iнституцiї   мають   насамперед   протидiяти   корупцiї   у   ВНЗ? (виберіть не більше 3-х варіантів)

Правоохороннi органи (мiлiцiя, прокуратура, суд)
57.6

Студентськi ради та iншi органи студентського самоврядування

32.6
Студентськi профспілки
18.4
Молодiжнi громадськi організації
13.1
Мiсцевi органи влади
22.8
Полiтичнi партії
5.9
Iншi
1.4
Важко сказати
18.3
 

30. Що з перелiченого може найефективнiше сприяти подоланню корупцiї у ВНЗ? (виберіть не більше 3-х варіантів)

Створення «телефону довiри» для студентів
34.7

Створення системи спiвпрацi з правоохоронними органами

28.9

Органiзацiя зберiгання письмових та iнших робiт студентiв для перевiрки якостi

14.1

Створення незалежної експертної комiсiї, яка могла б контролювати загальну якiсть знань поза іспитами

7.9

Створення системи запобігання багаторазовій здачi студентами тих самих письмових робiт за узгодженням з викладачами

13.7
Розробка детальних правил перескладання іспитів
19.0

Формування державного стандарту вимог до кожної спецiальностi i проведення незалежного тестування випускникiв ВНЗ

17.2

Створення системи внутрiшнiх розслiдувань випадкiв корупцiї i прийняття за їх результатами управлiнських рішень

18.9

Доведення до вiдома студентiв їхнiх прав та механiзмiв, за допомогою яких вони можуть захищатися вiд корупції

26.8
Пiдвищення зарплати викладачам
21.8
Iнш
1.2
Насправдi корупцiю у ВНЗ подолати неможливо
10.3
Важко сказати
12.0
 

31. На якому курсi Ви навчаєтеся?

I
21.3
II
21.3
III
21.8
IV
21.1
V (спецiалiст)
13.0
Магiстратура
1.4
 

32. За яким профiлем Ви навчаєтеся?

Технiчний
20.4
Суспiльно-гуманiтарний
19.2
Фiнансово-економiчний
29.0
Мистецький
1.9
Юридичний, МВС
13.2
Природничий
9.4
Аграрний
2.7
Iнший
4.2
 

33. На якiй платнiй основi Ви навчаєтеся?

Контракт
63.5
Бюджет
36.5
 

34. На якiй формi Ви навчаєтеся?

Стацiонар
87.6
Заочна
12.4
 

35. Яка була Ваша середня оцiнка в останню сесiю? (В   балах)

59 і менше
3.9
60-74 балiв
33.8
75-89 балiв
46.7
90 i більше
15.6
 

36. Якої форми власностi ВНЗ, в якому Ви навчаєтесь?

Державної (комунальної)
84.8
Приватної
15.2
 
37. Стать
Чоловiча
40.7
Жiноча
59.3
 
38. Вiк
16-20 років
61.3
21-25
36.9
Старше 25
2.8
 

39. До якого майнового прошарку належить Ваша сiм'я?

До високозабезпечених
1.3
До вище середнього
16.0
До середнього
68.0
До нижче середнього
14.2
До найнижчого
0.6
 

40. Ви навчаєтеся у Вашому рiдному мiстi чи приїжджий?

Я мiсцевий
60.5
Я приїжджий
39.5
 

41. Якщо Ви приїжджий, то де Ви живете?

У гуртожитку
45.0
У родичiв, знайомих
16.8
Винаймаю житло
38.2
 
42. Звiдки Ви самi?
Киянин
20.2
З обласного центру
40.7
З невеликого міста
29.3
З села
9.9
 
43. Ваша рiдна мова?
Українська
58.5
Росiйська
41.1
Інша
0.4
 

44. На якiй мовi Ви спiлкуєтеся в сiм'ї?

Тiльки українською
31.5
Тiльки російською
40.3
Росiйською та українською (залежно вiд обставин)
27.8
Iншою мовою
0.4
 
45. Розташування Вузу
Київ
24.5
Мiсто бiльше 500 тисяч жителів
39.2
Мiсто 100-499 тисяч
36.3
 
46. Область
Республiка Крим
3.3
Вiнницька
3.7
Днiпропетровська
6.8
Донецька
6.7
Житомирська
2.6
Запорiзька
4.0
Луганська
4.1
Львiвська
7.2
Одеська
5.5
Полтавська
2.7
Рiвненська
3.2
Сумська
3.6
Тернопiльська
2.5
Харкiвська
11.0
Херсонська
2.8
Черкаська
2.9
Чернiвецька
 3.1
Київ
24.5
 
47. РЕГIОНИ
Захiдна Україна
16.0
Центральна Україна i Пiвнiчний Схiд
39.9
Пiвдень
11.5
Пiвденний Схiд
32.6
 

 

Результати опитування

 

 

Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору