Чи зможе громадянське суспільство вплинути на українську політику?

12 жовтня 2011

Круглий стіл

Учасники круглого столу:

Ірина Бекешкіна, Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва
Віталій Кулик, заступник керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України
Віктор Андрусів, експерт
Вікторія Сюмар, директор ІМІ
Любов Паливода, президент Творчого центру "ТЦК"
 

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з фірмою «Ukrainian sociology service» з 18 по 27 вересня 2011 р. Усього було опитано 2010 респондентів у всіх територіально-адміністративних одиницях України: 24 областях, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі. Вибірка – квотна, репрезентативна за статтю, віком (18–29, 30–54, 55 років і старші), освітою (нижче середньої, середня, вища), типом поселення (столиця, обласні центри, інші міста, села) та областями України. Похибка вибірки не перевищує 2.2 %.

Опитування профінансовано проектом  UNITER.  

 

В Україні лише 5% тих, хто бере участь у діяльності громадських організацій.   Водночас 48% населення Україні вважають, що в Україні потрібні громадські організації і 44% населення громадським організаціям довіряють. Знають про існування таких організацій за місцем свого проживання лише 28%.

Громадяни України у своїй більшості вважають, що зовсім не мають змоги впливати на стан справ у суспільстві: ані на загальнодержавному рівні (73% певні, що зовсім не можуть впливати, 15% – можуть певною мірою і лише 3% – можуть уповні); ані на рівні місцевому (відповідно, 67%, 15% і 2%). Водночас громадяни, які беруть участь у діяльності громадських організацій, відчувають значно більшу спроможність чинити вплив на ситуацію у суспільстві: 11% із них вважають, що можуть повною мірою впливати на стан справ на загальнодержавному рівні і ще 33% – певною мірою (не спроможних серед них 48%), а на місцевому рівні вважають, що повною мірою можуть впливати 13% членів громадських організацій, певною мірою впливати – 50% (не спроможних 34%).

Ті, хто бере участь у діяльності громадських організацій, значно краще оцінюють можливості місцевої влади йти на діалог з громадськістю: серед них 54% вважають, що іноді місцева влада враховує думку громадськості, а на думку 14% – враховує досить часто і лише 19% учасників діяльності громадських організацій певні, що позиція громадськості завжди ігноруються. Натомість серед тих, хто не причетний до діяльності ГО (а таких, повторимо, 95%), переважає думка, що влада завжди ігнорує думку громадськості (33%), 24% думають, що влада іноді на думку громадськості зважає, а 2% – що зважає досить часто. Проте найбільше серед них тих, хто нічого про взаємодію влади і громадськості не знає (44%). 

Громадяни називають різні причини, через які вони не беруть участі у діяльності громадських організацій, проте головна – відчуття власної неспроможності щось змінити (27%). Ще серед причин були вказані: нецікавість до такої діяльності (25%), відсутність часу займатися безоплатною діяльністю (20%), недовіра до громадських організацій (14%). Проте 22% громадян відповіли, що не беруть участі у діяльності громадських організацій, бо не знають, як це реально зробити, ніхто їм цього не пропонував. 

Основними причинами, які заважають співпраці громадськості з владою, громадяни вважають корупцію в органах влади (36%), невіру людей у те, що їхній вплив на владу може бути дієвим (34%), неготовність органів влади співпрацювати з громадськістю, непрозорість органів влади, відсутність інформації про її рішення.

Серед різних форм діяльності громадських організацій населення найбільш важливими вважає ті, які пов’язані з контролем за діяльністю влади (42%), допомогою людям у обстоюванні ними своїх прав (39%), допомогою соціально уразливим соціальним групам (37%), спільним виробленням з владою державних рішень (25%), захистом довкілля (23%).

 

Результати загальнонаціонального дослідження 

1.      Чи   берете   Ви   особисто   участь   у   дiяльностi   якоїсь   громадської   органiзацiї?

Так – 5.3%
Ні – 94.7%

2.      Чи   знаєте   Ви   громадськi   органiзацiї,   якi   дiють   у   Вашому   мiстi   (селi)?

Так – 28.2%
Ні – 71.8%

3.      Якщо   Ви   не   берете   участь   у   дiяльностi   громадських   органiзацiй,   то   чому?  (оберiть   не   бiльше   двох   основних   причин)

 

Населення України

Мене взагалi не цiкавить подiбна дiяльнiсть

24.7

Я вважаю, що моя участь нiчого не змiнить

27.3

Я не знаю, як це реально зробити, менi нiхто цього не пропонував

22.2

У мене немає часу на таку безоплатну роботу

20.0

Я не довiряю громадським органiзацiям

14.4

Я боюся переслiдувань з боку влади

4.2

Інше _______

3.5
 

4.      Чи   може   сьогоднi   пересiчний   громадянин   впливати   на   стан   справ   у   державi?

 

Беруть участь у діяльності ГО

Не беруть участі у діяльності ГО

Населення України

Так, повною мiрою

10.6
2.7
2.6

Певною мiрою може

32.7
14.4
15.3

Нi, зовсiм не може

48.1
74.4
72.7

Важко сказати

8.6
9.2
9.3
 
 

5.      Чи   можете   Ви   особисто   впливати   на   стан   справ   у   мiсцевостi,   де   мешкаєте   (у   селi,   в   мiстi,   у   районi,   в   областi)?

 

Беруть участь у діяльності ГО

Не беруть участі у діяльності ГО

Населення України

Так, повною мiрою

12.6
1.6
2.2

Певною мiрою може

49.5
17.7
19.5

Нi, зовсiм не може

34.0
69.3
67.2

Важко сказати

3.9
11.4
11.1
 

6.      Чи   враховує   Ваша   мiсцева   влада   думку   громадськостi,   ухвалюючи   рiшення,   чи   радиться   з   громадськiстю?

 

Беруть участь у діяльності ГО

Не беруть участі

у діяльності ГО

Населення України

Так, i досить часто

13.6
1.8
2.5

Інколи враховує, iнколи - нi

54.4
24.2
25.9

Зовсiм iгнорує

19.4
30.8
30.2

Я про це нiчого не знаю

12.6
43.1
41.4
 

7.      Як   ви   вважаєте,   чи   потрiбнi   у   Вашому   мiстi(селi)   громадськi   органiзацiї?

 

Беруть участь у діяльності ГО

Не беруть участі у діяльності ГО

Населення України

Так
92.3
47.7
49.8
Нi
1.9
21.4
20.2

Важко сказати

5.8
31.1
30.0
 

8.      Чи   довiряєте   Ви   громадським   органiзацiям?

 

Беруть участь у діяльності ГО

Не беруть участі у діяльності ГО

Населення України

Так, цiлком довiряю

16.2
4.7
5.3

Переважно довiряю

61.0
38.0
39.0

Переважно не довiряю

18.1
32.8
32.1

Зовсiм не довiряю

4.8
24.5
23.5
 

9.      На   Вашу   думку,   що   найбiльше   заважає   спiвпрацi   громадськостi   iз   владою? 

  (Вiдзначте   не   бiльше   3-х   найбiльш   важливих   причин).

 

Беруть участь у діяльності ГО

Беруть участі у діяльності ГО

% до відповіді

Неготовнiсть органiв влади спiвпрацювати з громадськiстю

34.0
33.2
33.0

Непрозорiсть органiв влади, вiдсутнiсть iнформацiї про її рiшення

37.9
29.9
30.2

Вiдсутнiсть законодавчого забезпечення механiзмiв взаємодiї громадян i влади

15.5
18.3
18.4

Упередженiсть громадськостi у ставленнi до влади

7.8
8.1
8.1

Невiра людей в те, що вплив на владу може бути дiєвим

37.9
33.5
33.8

Корупцiя в органах влади

34.9
35.7
35.7

Невиправданi очiкування громадськостi щодо швидкого i легкого розв'язання проблем

6.8
7.3
7.2

Iмiтацiя владою дiалогу з громадськiстю (створення кишенькових громадських органiзацiй тощо)

9.7
9.2
9.2

Правова i фахова некомпетентнiсть громадськостi, незнання чинного законодавства

14.6
10.7
10.9

Пасивнiсть людей, байдужiсть

22.3
28.5
23.6

Iнше

0.0
2.0
1.9
  

10.   Чим,   на   Вашу   думку,   повиннi   займатися   у   першу   чергу   громадськi   органiзацiї?   (зазначте   усе,   що   вважаєте   найбiльш   важливим)

 

Беруть участь у діяльності ГО

Не беруть участі у діяльності ГО

Населення України

Контролювати дiяльнiсть влади

45.7
42.5
42.5

Надавати людям юридичну та iншу допомогу в обстоюваннi своїх прав

45.7
39.0
39.3

Разом з владою брати участь у виробленнi державних рiшень, надавати пропозицiї , брати участь у дорадчих органах

31.4
24.6
24.9

Допомагати соцiально уразливих соцiальним групам (iнвалiдам, багатодiтним сiм'ям тощо)

46.7
36.1
36.6

Органiзовувати культурне дозвiлля людей

20.9
10.9
11.4

боротися з незаконними забудовами

25.7
16.0
16.5

Захищати природне середовище, екологiю

24.8
32.5
23.4

Проводити незалежнi аналiтичнi дослiдження та пропонувати способи вирiшення соцiальних проблем

27.6
15.7
16.2

Об'єднувати людей iз спiльними iнтересами

24.8
15.1
15.5

Органiзовувати акцiї протесту, якщо рiшення влади будуть наносити шкоду

22.8
19.8
19.8
Інше ______
0.0
0.5
0.4

Вважаю, що дiяльнiсть таких органiзацiй взагалi не потрiбна

0.0
6.5
6.1

Важко сказати

0.9
10.7
10.2
 
 
 
 
 
 
Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору